Κανονισμός Λειτουργίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου - Κέρκυρα 2023

Άρθρο 1
Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και ισχύς του Κανονισμού 

Το περιεχόμενο του παρόντος Kανονισμού εναρμονίζεται με τις διατάξεις των παρακάτω νόμων (όπως ισχύουν):
α) Νόμος 4957/2022 - (άρθρο 129) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141).
β) Νόμος 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
γ) Νόμος 4009/2011 - (άρθρο 51) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).Ιδρύεται και αποτελεί μέρος του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου το «Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης» με στόχο την παροχή διδασκαλίας υψηλής ποιότητας. Με την ίδρυσή του το Κέντρο θα λειτουργεί βάσει του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού, όπου περιγράφεται το πλαίσιο λειτουργίας του.
Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου, τον οποίο εισηγείται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Άρθρο 2 
Αποστολή

Αποστολή του Κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής, καθώς και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία για την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης που θα διευκολύνουν και στηρίζουν την μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Βασικός στόχος είναι η συνεχής βελτίωση του διδακτικού έργου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και η προώθηση της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής μέσω δράσεων που στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς στην ανταλλαγή απόψεων και στη δημιουργία καλών πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας.

Άρθρο 3
Όργανα του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης και αρμοδιότητές τους

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης εποπτεύεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, ενώ ως Συντονιστής του Κέντρου ορίζεται, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Αντιπρύτανη, με τριετή θητεία από τη Σύγκλητο μέλος ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ του Ιδρύματος με εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική.
Α) Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας:
i. Μεριμνά για την εφαρμογή της πολιτικής του Ιδρύματος σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης.
ii. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση και τη λειτουργία του Κέντρου.
iii. Ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και χρήσης των υπο-δομών και των εξοπλισμών του.
iv. Συντάσσει και υποβάλει προς τη Σύγκλητο τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και την οργανωτική δομή του Κέντρου.
v. Διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές του.
vi. Αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων του Κέντρου και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του.
vii. Λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.
Β) Ο Συντονιστής του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Συνεργάζεται με τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας για την προώθηση των σκοπών και των στόχων του Κέντρου.
2. Εισηγείται στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας το ετήσιο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του Κέντρου, τον ετήσιο προϋπολογισμό των δραστηριοτήτων του, καθώς και τις πρωτοβουλίες, δράσεις και συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς που αφορούν στην λειτουργία του Κέντρου.
3. Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τις Κοσμητείες των Σχολών για την υποστήριξη της υλοποίησης των εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Κέντρου.
4. Συνεργάζεται με τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ και άλλες κατηγορίες διδασκόντων του Ιδρύματος, για την ανάπτυξη υποστηρικτικών δράσεων με στόχο την αναβάθμιση της διδασκαλίας και της μάθησης στο Ίδρυμα.
5. Εποπτεύει και προΐσταται της λειτουργίας και αξιολόγησης των πάσης φύσης δράσεων που αναπτύσσει το Γραφείο.
6. Οργανώνει κύκλους μάθησης, επιμορφωτικές δράσεις, σεμινάρια κ.λπ.
7. Συγκεντρώνει ή/και σχεδιάζει ερευνητικό υλικό.
8. Μεριμνά για τη δημιουργία αποθετηρίου υποστηρικτικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), καθώς και καλών πρακτικών.
9. Συνεργάζεται με άλλες αντίστοιχες δομές των ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και αναπτύσσει κοινές δράσεις και συνέργειες.
10. Οργανώνει Μητρώο συνεργαζόμενων μελών ΔΕΠ ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης, προκειμένου να στηρίξουν επιμέρους ή/και εξειδικευμένες δράσεις του Κέντρου.
11. Εκπροσωπεί το Γραφείο εντός και εκτός του Ιδρύματος.
12. Συντονίζει προγράμματα έρευνας και χρηματοδότησης του Κέντρου.
13. Έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του Κέντρου, υπογράφει ως ΕΥ του αντίστοιχου έργου τις συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Γραφείο για την κάλυψη των γενικών και ειδικών αναγκών του, καθώς και τις αντίστοιχες εντολές πληρωμής.
14. Εισηγείται για τα έργα στα οποία είναι υπεύθυνος στην Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών, τις οποίες το Γραφείο συνάπτει για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες.
15. Συνυπογράφει για τα έργα που είναι υπεύθυνος με τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ του οικείου Ιδρύματος τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Γραφείο για τις γενικές του ανάγκες.
16. Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Κέντρου.
17. Συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κέντρου, την οποία καταθέτει στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και την οποία εγκρίνει η Σύγκλητος.
18. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση αρχείου όλων των παραπάνω και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
19. Σε συνεργασία με τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, αναλαμβάνει κάθε άλλη σχετική πρωτοβουλία για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του Κέντρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.
Γ) Η εκπαιδευτική λειτουργία του Κέντρου μπορεί να επικουρείται από μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος ή άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ινστιτούτων ή φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν ως αντικείμενο τη διδασκαλία και τη μάθηση. Για τον σκοπό αυτό, και με ευθύνη του Συντονιστή του Κέντρου, δημιουργείται Μητρώο Συνεργατών, μελών ΔΕΠ και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι στηρίζουν επιμέρους κύκλους μάθησης και εν γένει δράσεις τους Κέντρου.

Άρθρο 4
Λειτουργία και δράσεις του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Το Κέντρο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης διοργανώνει κύκλους μάθησης και προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης στην Παιδαγωγική της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στη χρήση των ΤΠΕ, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. Οι κύκλοι μάθησης και κάθε είδους δράση, εν μέρει ή και στο σύνολό τους, μπορεί να παρέχονται από απόσταση και εκτός της έδρας του Ιονίου Πανεπιστημίου προκειμένου να ωφελούνται όλα τα τμήματα σε όλα τα νησιά.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου εστιάζονται στους παρακάτω άξονες:
- Υποστήριξη των διδασκόντων και ενημέρωσή τους σε καινοτόμες πρακτικές για την εκπαίδευση φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και σε νέες προσεγγίσεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική, κυρίως μέσω της διοργάνωσης κύκλων μάθησης και σεμιναρίων μικρής διάρκειας.
- Υποστήριξη των διδασκόντων και ενημέρωσή τους για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (κυρίως διαδίκτυο, e-class, PowerPoint,τηλεκπαίδευση κ.ά.). Για τα θέματα αυτά μπορεί να γίνει συνεργασία με υφιστάμενες δομές πολυμέσων του Ιδρύματος.
- Υποστήριξη των φοιτητών για ζητήματα εκπόνησης εργασιών, λογοκλοπής, αυτορρύθμισης της μάθησης.
- Λειτουργία εστιακού σημείου (αποθετηρίου) συγκέντρωσης και αναδιανομής υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), καθώς και καλών πρακτικών.
- Επικοινωνία των διδασκόντων μεταξύ τους και διοργάνωση συναντήσεων για ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με επιτυχημένες πρακτικές ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου.
- Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και συνεργειών με άλλες αντίστοιχες δομές των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ινστιτούτων ή φορέων με παρεμφερή δράση που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης μπορεί να αναλαμβάνει ή/και να συμμετέχει σε επιπλέον εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως:
1. Διοργάνωση κύκλων μάθησης και πάσης φύσεως δράσεων σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς, επαγγελματικούς, ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μετά από τη σύναψη σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας.
2. Παροχή υπηρεσιών όπως εκπόνηση μελετών, ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με τη Διδασκαλία και τη Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και ανάληψη σχετικού ερευνητικού έργου.
3. Διοργάνωση Συνεδρίων/Ημερίδων, Βιωματικών Εργαστηρίων και άλλων επιστημονικών δράσεων, όπως η έκδοση επιστημονικών περιοδικών, κ.ά. Η έδρα του Κέντρου βρίσκεται σε χώρο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Άρθρο 5
Γραμματειακή υποστήριξη του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Για την γραμματειακή στήριξη του έργου του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης μπορούν να τοποθετούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου, που θα οριστούν από την απόφαση συγκρότησης του εν λόγω Κέντρου, ή να απασχολούνται εξωτερικοί συνεργάτες ή αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, των οποίων το περίγραμμα των καθηκόντων και των προσόντων τους αναλύεται ως εξής:
Α) Καθήκοντα του/των υπαλλήλου/ων που θα αναλάβουν τον ρόλο Γραμματέως/ων του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης:
- Η γραμματειακή υποστήριξη του έργου του Κεντρου που αφορά στην καλή λειτουργία και υλοποίηση των υποστηρικτικών δράσεων, των κύκλων μάθησης, των σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και των και πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του Κέντρου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της λειτουργίας του.
- Η επικουρία του έργου του Συντονιστή του Κέντρου αναφορικά με την υλοποίηση των δράσεων, των προγραμμάτων και των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων που συντονίζει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
- Η επικοινωνία με εσωτερικούς και εξωτερικούς διδάσκοντες, συνεργαζόμενους εμπειρογνώμονες, φορείς, και εν γένει συνεργάτες του Κέντρου.
- Η παρακολούθηση και τήρηση Μητρώου Δράσεων του Κέντρου.
- Η τήρηση Πρακτικών σε συνεδριάσεις που σχετίζονται με την λειτουργία του Κέντρου.
- Η τήρηση στοιχείων οικονομικού χαρακτήρα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και οικονομικού απολογισμού του Κέντρου.
- Η υποστήριξη των διαδικασιών των έργων και προγραμμάτων που υλοποιούνται για λογαριασμό του Κέντρου μέσω ΕΛΚΕ.
- Η υποστήριξη ιστοσελίδας και ηλεκτρονικών δεδομένων κι επικοινωνίας/δημοσιότητας των δράσεων του Κέντρου.
Β) Στον Οργανισμό του Ιδρύματος προβλέπεται η οργανωτική διάρθρωση του Κέντρου καθώς και θέση Διοικητικού Υπαλλήλου για το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης με το αντίστοιχο Περίγραμμα θέσης.

Άρθρο 6
Πόροι του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Οι πόροι του Κέντρου Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης μπορεί να προέρχονται από:
- Τον προϋπολογισμό του ιδρύματος.
- Την εκτέλεση ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. 
- Χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών και εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
- Χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
- Κληρονομίες, χορηγίες, δωρεές και κληροδοσίες που καταλείπονται στο Ίδρυμα.
- Ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, είναι δυνατό να διατίθενται πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για τη λειτουργία και ανάπτυξη του Κέντρου.

Άρθρο 7 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ενημέρωση: 24-04-2023

ESPA
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας